Què cal tenir en compte i quins tràmits s’han de realitzar per iniciar el negoci?

Segons el lloc on interessi ubicar l’activitat, hi poden haver ordenacions urbanístiques que regulin i limitin el tipus d’establiments. S’ha de tenir en compte prèviament a l’obertura de negoci, que s’ha d’efectuar el tràmit de legalització de les instal·lacions. També hi han obligacions que tenen a veure amb el pagament de tributs i amb la prevenció i la seguretat de les instal·lacions i els establiments de l’empresa. També caldrà constituir l’empresa i adoptar una forma jurídica.

  • Comunicats i Llicencies municipals
  • Altres tràmits municipals
  • Constitució de l’empresa i tipus de personalitat jurídica
  • Altres obligacions segons el tipus d’activitat
  • Obligacions fiscals i laborals


Comunicats i Llicencies municipals

Passos previs abans de l’obertura del negoci


1
Segons el lloc on interessi ubicar el negoci, hi poden haver condicions urbanístiques que regulin i/o limitin el tipus d’establiments que es poden obrir a cada zona de la ciutat.

Aquesta informació també es pot sol·licitar per telèfon al núm 937582200, prement la opció  4 d’informació urbanística o per email [email protected]


2
Comprova les limitacions establertes al Reglament d’Activitats de Mataró.
Abans de posar en marxa el negoci, per a l’obertura de les activitats, instal·lacions o establiments s’ha d’efectuar el tràmit de legalització de les instal·lacions. Aquest és un acte previ al inici de qualsevol activitat empresarial ubicada en un local.
En funció de les característiques de l’activitat i del local, Classificació de les activitats, correspon una tramitació o una altra.

Aquestes tramitacions estan subjectes a liquidació de la taxa corresponent
Per activitats comercials amb superfície de venda igual o superior a 2.500 m², s’ha de tramitar la llicència comercial davant de la Direcció general competent en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya (article 19 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre). L’atorgament de la llicència comercial haurà de ser prèvia a la sol·licitud de la llicència d’obres.


3
Si es tracta de la implantació d’una activitat en un edifici existent, caldrà comprovar que el local s’ajusta als requeriments d’accessibilitat Taula d’Accessibilitat a les Activitats de Catalunya, incendis, i altres normatives d’aplicació pel desenvolupament d’aquesta activitat.


4
Si cal fer obres d’adequació a l’establiment, s’ha de sol·licitar la corresponent llicència d’obres. Hi pot haver diferents formats de tràmit, en funció de l’envergadura de les obres. La tramitació de la llicència d’obres segons l’activitat pot ser anterior, simultània o posterior a la tramitació de la llicència d’activitat.

Podeu realitzar aquests tràmits personalment a:

Oficina d’Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats, o al Servei d’Atenció Ciutadana.Altres tràmits municipals

Existeixen altres tramitacions municipals relacionades que et poden interessar en funció del tipus de negoci. Algunes poden ser prèvies a l’obertura i d’altres es poden tramitar un cop iniciada l’activitat:


L’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Mataró és el portal web que recull la informació de tots els tràmits de l’Ajuntament de Mataró dirigits a la ciutadania, l’empresa, els locals i les entitats de manera on-line.

Ban_OficinaVirtual Formes jurídiques i tràmits per a constitució de l’empresa

Una de les primeres decisions a adoptar pels emprenedors o emprenedores d’una nova empresa, una vegada estudiat el Pla d’empresa i l’obtenció de recursos, és l’elecció entre les diferents formes jurídiques de constitució que pot adoptar l’empresa (autònom, societat civil, limitada, anònima…).

També caldrà realitzar els diferents tràmits relacionats amb la Seguretat Social i la Hisenda Pública.

Apunta’t a les sessions informatives per a més informació

 

 

Altres obligacions i tràmits no municipals segons l’activitat

Segons l’activitat a desenvolupar poden haver altres obligacions legals a complir d’altre organismes, com ara el registre de marques i patents, l’etiquetatge, la seguretat, etc.

Apunta’t a les sessions informatives per a més informació

Obligacions fiscals i laborals

Abans d’iniciar l’activitat caldrà presentar la declaració censal (model 036 ó 037) i donar-se d’alta del Impost d’activitats econòmiques a la delegació d’Hisenda corresponent.En cas de societats la liquidació d’impost de transmisions patrimonials.

Un cop iniciada l’activitat caldrà fer les declaracions d’IVA, tributar per IRPF o impost de societats , fer la declaració d’operacions anual amb tercers , si es fan pagaments sotmesos a retencions ( per treballadors o pagaments a professionals) fer els models 111 i 190, etc

Respecte a les obligacions laborals , els empresaris individuals cal que s’inscriguin al Règim d’ Autònoms de la Seguretat Social, i les empreses (anònimes, limitades, etc…) al Règim General de la Seguretat Social. Caldrà que doni d’alta els seus treballadors a la Seguretrat Social.Alta de l’ empresa en el règim d’ accidents de treball i enfermetats profesionals o a una mútua patronal d’ accidents de treball

Llibres de visita o llibres de matricula de personal: s’adquireixen en l’adreça provincial del ministeri de treball i seguretat social. Els llibres de visita reflecteixen les visites que realitza la inspecció de treball a l’empresa. Els llibres de matricula de personal recullen la contractació dels treballadors.