La major part dels tributs, taxes i preus públics es congelen, excepte IBI i IAE.

El Ple va aprovar en el mes de desembre la modificació de les Ordenances fiscals, taxes i preus públics per al 2016. La majoria dels tributs municipals no experimenten cap variació respecte el 2015, a excepció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de l’IAE.

Per a més informació clica aquí.